§ 1. Warunki ogólne

Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.sofware.pl jest firma TECHNIK-POL

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu przez Klientów.

Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie, utrwalenie i przechowywanie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient Sklepu.

Złożenie Zamówienia w Sklepie oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonanie zakupów na warunkach określonych w Regulaminie.

Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży.

§ 2. Działalność sklepu

Sklep pod adresem https://sofware.pl/ sprzedaje produkty wyłącznie w formie cyfrowej. Oprogramowania, znane jako ESD ( Electronic Software Distribution ) to programy nowe, które pochodzą z autoryzowanych kanałów sprzedaży lub bezpośrednio od producenta danego programu. Wysyłamy tylko i wyłącznie klucz licencyjny do  produktu zakupionego przez konsumenta sklepu. Każdy z tych programów posiada swoje własne zasady EULA, czyli warunki określające korzystania z licencji, które muszą zostać zaakceptowane.

Po złożeniu zamówienia przez Klienta i zawarciu umowy sprzedaży wybranego programu komputerowego otrzymuje on potwierdzenie na podstawie którego producent lub dostawca oprogramowania - mający do tego programu uprawnienie - udziela Klientowi prawa do jego użytkowania (tzw. Klucz licencyjny).

Klucz licencyjny obejmuje w szczególności prawo do eksploatacji tego oprogramowania poprzez przechowywanie go w pamięci komputera oraz na nośnikach zewnętrznych i wykorzystanie go na oznaczonej liczbie stanowisk bez możliwości rozpowszechniania programu.

Zawarcie umowy sprzedaży nie wiąże się z nabyciem przez Klienta roszczenia o wydanie oprogramowania komputerowego, a jedynie zakupionego przez niego Klucza licencyjnego.

Program może być wykorzystywany wyłącznie przez osobę wskazaną w zamówieniu jako Licencjobiorca (Klient końcowy) programu komputerowego.

Firma TECHNIK-POL nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku działania/użytkowania oprogramowania, do którego został zakupiony w sklepie internetowym www.sofware.pl Klucz licencyjny.

Informacje znajdujące się na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto oraz zawierają podatek VAT.

§ 3. Zawarcie umowy oraz składanie zamówień

Klient składa zamówienie w ten sposób, że umieszcza wybrane Produkty w elektronicznym koszyku.

Po zakończeniu zakupów Klient wypełnia formularz zamówienia.

W formularzu zamówienia Klient podaje dane niezbędne do świadczenia usług.

Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym. Firma TECHNIK-POL nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia formularza.

Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcie Zamówienia wraz z wygenerowanym rachunkiem.

Złożenie zamówienia nie wiąże się z nabyciem przez Klienta roszczenia o wydanie Klucza licencyjnego.

§ 4. Składanie zamówienia z zawarciem umowy

Datą zawarcia umowy sprzedaży jest dzień wpływu środków na konto TECHNIK-POL i rozpoczęcie procedury dostawy następuje po tej dacie.

Maksymalny czas realizacji zamówienia jest podany w opisie, przy każdym produkcie.

Po zrealizowaniu zamówienia, w osobnym liście elektronicznym Klient otrzymuje potwierdzenie zrealizowania zamówienia zawierające przedmiotowe Klucze licencyjne.

Faktura  jest wysyłana w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail.

Jeżeli po: otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail będącej potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu i dokonaniu wpłaty przez Klienta na konto firmy TECHNIK-POL. Sklep internetowy nie będzie mógł spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia stał się niedostępny lub z innych przyczyn nie jest możliwe zrealizowanie dostawy Towaru, wówczas zawiadomi o tym fakcie Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

§ 5. Reklamacje oraz zwroty

Zainstalowane klucze licencyjne nie podlegają zwrotowi, gdyż po rejestracji są przypisane wskazanemu w Zamówieniu Klientowi (tzw. Klientowi końcowemu), przy czym uregulowanie to dotyczy Klientów nie będących Konsumentami.

W przypadku Klientów będących Konsumentami, do umów sprzedaży zawieranych za wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 roku, nr 22, poz. 271 z późn. zm.), w zakresie wyłączenia prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w przypadkach określonych w art.pośrednictwem Sklepu internetowego mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę 10 ust. 3, pkt. 4 i 5 w/w Ustawy.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, gdy oprogramowanie zostanie zarejestrowane na Klienta końcowego i ze względu na charakter Towaru nie podlega zwrotowi.

Reklamacje należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres reklamacja@sofware.pl

§ 6. Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy

Administratorem danych osobowych jest:

TECHNIK-POL Rafał Butanowicz

ul. Piaskowa 25A/15

43-267 Suszec

NIP: 638-167-57-54

Pełna polityka prywatności związana z danymi osobowymi https://sofware.pl/polityka-prywatnosci

Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w zamówieniu i możliwość ich aktualizacji bądź zmiany, usunięcia bądź wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania w zakresie otrzymywania informacji handlowych.

§ 7. Prawa autorskie

Poprzez złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży Klient nie nabywa majątkowych praw autorskich - w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm.) - do oprogramowania komputerowego do którego uzyskał Klucz licencyjny.

Poprzez złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży Klient nabywa wyłącznie Klucz licencyjny na podstawie którego może użytkować dane oprogramowanie komputerowe na warunkach określonych przez producenta, bez prawa do udzielania sublicencji.

§ 8. Postanowienia końcowe

Niniejsze warunki oraz podane na stronie sklepu internetowego oraz cennik obowiązują od daty opublikowania ich na stronie: www.sofware.pl i mogą być zmieniane lub uchylane w całości, a tekże w części.

Umowy zawarte na warunkach obowiązujących przed zmianą lub uchyleniem warunków są realizowane według zasad obowiązujących w czasie zawierania tych umów.

Wszelkie odstępstwa od niniejszych warunków wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym za formę pisemną uznawane są również uzgodnienia przekazywane w drodze indywidualnych wiadomości e-mail lub faksem.

W razie zaistnienia sporu w zakresie zobowiązań wynikających z zawartych umów, strony podejmą w pierwszej kolejności próbę ugodowego rozwiązania sporu. W przypadku niemożności ugodowego załatwienia sporu Strony ustalają właściwość Sądu właściwego dla siedziby TECHNIK-POL.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Śledź nas na Facebooku