§ 1. Warunki ogólne

Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.sofware.pl jest firma RZESSSKI SOFTWARE

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu przez Klientów.

Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie, utrwalenie i przechowywanie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient Sklepu.

Złożenie Zamówienia w Sklepie oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonanie zakupów na warunkach określonych w Regulaminie.

Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży.

§ 2. Działalność sklepu

Sklep pod adresem https://sofware.pl/ sprzedaje produkty wyłącznie w formie cyfrowej. Oprogramowania, znane jako ESD ( Electronic Software Distribution ) to programy nowe, które pochodzą z autoryzowanych kanałów sprzedaży lub bezpośrednio od producenta danego programu. Wysyłamy tylko i wyłącznie klucz licencyjny do  produktu zakupionego przez konsumenta sklepu. Każdy z tych programów posiada swoje własne zasady EULA, czyli warunki określające korzystania z licencji, które muszą zostać zaakceptowane.

Po złożeniu zamówienia przez Klienta i zawarciu umowy sprzedaży wybranego programu komputerowego otrzymuje on potwierdzenie na podstawie którego producent lub dostawca oprogramowania - mający do tego programu uprawnienie - udziela Klientowi prawa do jego użytkowania (tzw. Klucz licencyjny).

Klucz licencyjny obejmuje w szczególności prawo do eksploatacji tego oprogramowania poprzez przechowywanie go w pamięci komputera oraz na nośnikach zewnętrznych i wykorzystanie go na oznaczonej liczbie stanowisk bez możliwości rozpowszechniania programu.

Zawarcie umowy sprzedaży nie wiąże się z nabyciem przez Klienta roszczenia o wydanie oprogramowania komputerowego, a jedynie zakupionego przez niego Klucza licencyjnego.

Program może być wykorzystywany wyłącznie przez osobę wskazaną w zamówieniu jako Licencjobiorca (Klient końcowy) programu komputerowego.

Firma RZESSSKI SOFTWARE nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku działania/użytkowania oprogramowania, do którego został zakupiony w sklepie internetowym www.sofware.pl Klucz licencyjny.

Informacje znajdujące się na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto oraz zawierają podatek VAT.

§ 3. Zawarcie umowy oraz składanie zamówień

Klient składa zamówienie w ten sposób, że umieszcza wybrane Produkty w elektronicznym koszyku.

Po zakończeniu zakupów Klient wypełnia formularz zamówienia.

W formularzu zamówienia Klient podaje dane niezbędne do świadczenia usług.

Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym. Firma RZESSSKI SOFTWARE nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia formularza.

Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcie Zamówienia wraz z wygenerowanym rachunkiem.

Złożenie zamówienia nie wiąże się z nabyciem przez Klienta roszczenia o wydanie Klucza licencyjnego.

§ 4. Składanie zamówienia z zawarciem umowy

Datą zawarcia umowy sprzedaży jest dzień wpływu środków na konto RZESSSKI SOFTWARE i rozpoczęcie procedury dostawy następuje po tej dacie.

Maksymalny czas realizacji zamówienia jest podany w opisie, przy każdym produkcie.

Po zrealizowaniu zamówienia, w osobnym liście elektronicznym Klient otrzymuje potwierdzenie zrealizowania zamówienia zawierające przedmiotowe Klucze licencyjne.

Faktura  jest wysyłana w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail.

Jeżeli po: otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail będącej potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu i dokonaniu wpłaty przez Klienta na konto firmy RZESSSKI SOFTWARE. Sklep internetowy nie będzie mógł spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia stał się niedostępny lub z innych przyczyn nie jest możliwe zrealizowanie dostawy Towaru, wówczas zawiadomi o tym fakcie Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

§ 5. Reklamacje oraz zwroty

Zainstalowane klucze licencyjne nie podlegają zwrotowi, gdyż po rejestracji są przypisane wskazanemu w Zamówieniu Klientowi (tzw. Klientowi końcowemu), przy czym uregulowanie to dotyczy Klientów nie będących Konsumentami.

W przypadku Klientów będących Konsumentami, do umów sprzedaży zawieranych za wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 roku, nr 22, poz. 271 z późn. zm.), w zakresie wyłączenia prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w przypadkach określonych w art.pośrednictwem Sklepu internetowego mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę 10 ust. 3, pkt. 4 i 5 w/w Ustawy.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, gdy oprogramowanie zostanie zarejestrowane na Klienta końcowego i ze względu na charakter Towaru nie podlega zwrotowi.

Reklamacje należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres [email protected]

§ 6. Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy

Administratorem danych osobowych jest:

RZESSSKI SOFTWARE MICHAŁ ŚMIGIELSKI

ul. Droga Graniczna 18

86-300 Grudziądz

NIP: 8762432274

Pełna polityka prywatności związana z danymi osobowymi https://sofware.pl/polityka-prywatnosci

Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w zamówieniu i możliwość ich aktualizacji bądź zmiany, usunięcia bądź wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania w zakresie otrzymywania informacji handlowych.

§ 7. Prawa autorskie

Poprzez złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży Klient nie nabywa majątkowych praw autorskich - w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm.) - do oprogramowania komputerowego do którego uzyskał Klucz licencyjny.

Poprzez złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży Klient nabywa wyłącznie Klucz licencyjny na podstawie którego może użytkować dane oprogramowanie komputerowe na warunkach określonych przez producenta, bez prawa do udzielania sublicencji.

§ 8. Postanowienia końcowe

Niniejsze warunki oraz podane na stronie sklepu internetowego oraz cennik obowiązują od daty opublikowania ich na stronie: www.sofware.pl i mogą być zmieniane lub uchylane w całości, a tekże w części.

Umowy zawarte na warunkach obowiązujących przed zmianą lub uchyleniem warunków są realizowane według zasad obowiązujących w czasie zawierania tych umów.

Wszelkie odstępstwa od niniejszych warunków wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym za formę pisemną uznawane są również uzgodnienia przekazywane w drodze indywidualnych wiadomości e-mail lub faksem.

W razie zaistnienia sporu w zakresie zobowiązań wynikających z zawartych umów, strony podejmą w pierwszej kolejności próbę ugodowego rozwiązania sporu. W przypadku niemożności ugodowego załatwienia sporu Strony ustalają właściwość Sądu właściwego dla siedziby RZESSSKI SOFTWARE.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

  • Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password